Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

ДОСТАВЧИК НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

ОБЩИНА МЪГЛИЖ

Булстат: 000817867

гр. Мъглиж, пл. „Трети март“ № 32

Община Мъглиж предоставя електронни административни услуги чрез сайта https://maglizh.com/page/6/E---uslugi.html и чрез Единен портал за достъп до електронни административни услуги на Държавна агенция „Електронно управление“ - https://egov.bg/wps/portal/.

Предложения, сигнали и жалби можете да подавате на място в администрацията, на е-мейла на Община Мъглиж, по пощата, чрез куриер, чрез Системата за сигурно електронно връчване и по електронен път на сайта на Общината.

Е-мейл: ob_maglizh@mail.bg

Интернет сайт: www.maglizh.bg

Телефони за контакт:

Деловодство: 04321/ 3301, 04321/2102

Социални дейности: 04321/ 3312

Кадастър: 04321/ 2318

Местни приходи: 04321/3327

ГРАО: 04321/ 2025