Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Администрация

 

I. ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ


Дирекция „Административно обслужване, Бюджет и Финанси”

Директор на Дирекция „АОБ и Ф” Капка Бакалова тел.: 04321/33-04
Главен Експерт „Бюджет и ТРЗ” Росица Тянова тел.: 04321/33-04
Главен Експерт счетоводство Даниела Петкова  тел.: 04321/33-09
Главен счетоводител Мария Костадинова - Бабова тел.: 04321/33-09
Главен специалист - Касиер Калинка Гладичева тел.: 04321/33-09
Главен специалист - Обща канцелария Юлка Кехайова тел.: 04321/33-01
Старши счетоводител Деляна Емануилова тел.: 04321/33-09
Главен експерт КАО Христина Георгиева тел.: 04321/20-25


II. СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция „Инвестиции и УТ”

Директор на Дирекция „И и УТ” инж. Христо Щерев тел.: 04321/33-17
Главен експерт Устройство на Територията инж. Гергана Иванова тел.: 04321/33-17
Главен специалист Катя Василева тел.: 04321/23-18
Главен експерт УТ Илия Запрянов тел.: 04321/33-18
Старши експерт УТ Вера Запрянова тел.: 04321/23-18
Секретар МКБППМН и Звено "Общински съвет"
Христиана Минчева тел.: 04321/33-25
Главен експерт - инв. вакантна  
Главен архитект   0,5 бр.
Арх. Петър Влахов
тел.: 04321/23-18
Мл. експерт "ОМП, ГЗ и СИ"   0,5 бр.   
Трифон Трифонов
тел.: 04321/33-15


Дирекция „Устойчиво развитие, Хуманитарни дейности, Евроинтеграция и Общинска собственост”

Директор на Дирекция „УР,ХД, ЕиОС” инж. Радка Трендева тел.: 04321/33-16
Главен експерт "Стопански дейности" Валентин Димитров тел.: 04321/33-23
Главен Юрисконсулт Зорница Светославова тел.: 04321/33-22
Старши експерт "Земеделие и гори" вакантна! тел.: 04321/23-18
Старши експерт "Общинска Собственост" Емилия Гочева тел.: 04321/33-19
Младши експерт "Общинска Собственост" Теодора Даскалова тел.: 04321/33-19
Младши експерт „Образование и Здравеопазване” Ваня Желязкова тел.: 04321/33-03
Младши експерт Социални дейности Радина Стайнова тел.: 04321/33-14
Младши експерт Божидара Трифонова тел.: 04321/33-21
Старши специалист Евроинтеграция Красимира Киркова тел.: 04321/33-12


III. СПОМАГАТЕЛНИ ЗВЕНА

Гл. Спец. Човешки ресурси    Бистра Великова тел.: 04321/33-23
Главен Специалист ГРАО Любка Сербезова тел.: 04321/20-25
Старши специалист ГРАО Мариана Лангурова тел.: 04321/20-25
Старши специалист КАО Валентина Кучкова тел.: 04321/21-02
Специалист ГРАО Атанаска Димитрова
тел.: 04321/20-25
Специалист КАО Румяна Емануилова тел.: 04321/21-02
Старши специалист Радослав Запрянов тел.: 04321/33-25
Главен инспектор МП Станка Тодорова тел.: 04321/33-27
Старши специалист-счетоводител Тотка Пандева тел.: 04321/33-09
Старши експерт МП Георги Порязов тел.: 04321/33-27
Специалист - Касиер Радка Топоркова тел.: 04321/33-27
Младши експерт "Общинска собственост"   Симона Николова тел.: 04321/33-19
Специалист „Земеделие и Гори” Христо Йоргов тел.: 04321/23-18
Мл. експерт Еколог Цветана Иванова тел.: 04321/33-21
Старши специалист УТ Борис Ненов тел.: 04321/23-18
Гл.спец.кметство Ягода Антоанета Кършакова тел.: 04322/28-16
Гл.спец.кметство Ветрен Неда Троева тел.: 04332/22-89
Гл.спец. кметство Дъбово Иванка Атанасова тел.: 04333/22-30
Гл.спец. кметство Тулово Галина Георгиева тел.: 04323/22-23
Гл.спец. кметство Зимница Росица Койчева тел.: 04354/22-89
Гл.спец. кметство Юлиево Минка Канджева тел.: 04339/22-70
Гл.спец. кметство Шаново Любка Дойчинова тел.: 04344/22-65
Техник-механик съобщ.техника Пламен Филипов  
Оператор сигурност Христо Белов  
Оператор сигурност Янко Щерев тел.: 04321/33-28
Оператор сигурност Иван Азманов тел.: 04321/33-28;
                      22-00
Оператор сигурност   тел.: 04321/33-28;
                      22-00
Чистач - хигиенист Марийка Христова  
Чистач - хигиенист Делка Михайлова  
Чистач - хигиенист Стоянка Карастоянова