Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Достъп до обществена информация

Отговорен служител за работа с клиенти по Закона за достъп до обществена информация –

Юлка Кехайова

работно място

Община Мъглиж,

стая № 303,

тел.: 04321 3301

Заявление за достъп до обществена информация можете да подадете в стая 303, всеки работен ден от 8.30 часа до 17.00 часа /без прекъсване/ на адрес: гр. Мъглиж 6180, пл. „Трети март" №32

Заявление за достъп до обществена информация можете да подадете и по електронен път като го изпратите на e-mail адрес: ob_maglizh@mail.bg

По Факс: 04321 / 22 55

Искането за информация може да бъде устно запитване или писмено заявление. Бихте могли да използвате и двата начина.

Когато заявителят не е получил достъп до информация въз основа на устно запитване или счита, че предоставената му информация е недостатъчна, той може да подаде писмено заявление.

Заявлението може да бъде доставено в стая 303 на Община Мъглиж, получено по факса или по електронната поща на Община Мъглиж

Заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация са в писмена форма и съгласно чл. 25, ал. 1 от ЗДОИ задължително съдържат:

1. Трите имена или наименованието и седалището или адреса на заявителя.

2. Адрес за кореспонденция със заявителя, необходимо е да бъде посочен адрес по избор на заявителя, на който той получава кореспонденцията си.

3. Описание на исканата информация.

4. Предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация.

5. Дата, подпис и печат в случай, че информацията се иска от юридическо лице.

Заявление за достъп до обществена информация, несъдържащо горните задължителни реквизити се оставя без разглеждане.

Заявителите могат да ползват Формуляри-образци, които гражданите и юридическите лица, могат да получат от стая 303 на Община Мъглиж или да изтеглят от ТУК

 

Bътрешни правила за достъп до обществена информация в Община Мъглиж

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за:  2016г., 2017г., 2018г., 2019г., 2020г.