Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Две детски градини от община Мъглиж с финансиране по проект

   Две детски градини в община Мъглиж получават финансиране по проект „Подкрепа за приобщаващо образование”, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. Детска градина „Камбанка” в град Мъглиж вече оборудва с получените средства в размер на 10 184 лева специализиран кабинет за работа на логопед и психолог и назначи на работа съответните специалисти, които да работят с децата.

   Детска градина „Първи юни” в село Ягода получи финансиране от 5 984 лева за дооборудване на специализиран кабинет за работа с деца. Екипи на РУО и МОН одобриха обзавеждането на кабинетите в двете детски градини. То бе специално подбрано в съответствие с потребностите и заниманията, които ще се извършват. Продължителността на проекта е 36 месеца.

   В рамките на проекта ще бъдат разработени модели и инструменти за приобщаващо образование на деца и ученици, както и специализирани дидактически материали (учебна литература, адаптирани учебни помагала и други). Дейностите по проекта предвиждат и специализирани обучения на екипите за подкрепа за личностно развитие. закупуване на оборудване, включително за специализирани кабинети, като в ДГ „Камбанка“ ще бъде оборудван кабинет за провеждане на допълнителна подкрепа на децата, както и дейности за семейна подкрепа в процеса на приобщаващото образование в детската градина.

   Основната цел на проекта е насочена към насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби чрез допълнителна подкрепа, с оглед успешната им реализация и социализация. По проекта е предвидено още приобщаване на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби – с доказани постижения в науките, изкуствата и спорта, в детски градини и училища, осигуряващи обучение за придобиване на основна степен на образование.

   Друга основна цел е повишаване на капацитета на институциите в системата на предучилищното и училищното образование за осъществяване на приобщаващо образование, в т.ч. чрез квалификация на педагогическите специалисти. Проектът е насочен и към превенция на насилието и агресията, създаване на сигурна училищна среда и семейна подкрепа в процеса на приобщаващото образование.

   Участието ни в проекта е нов, модерен поглед към визията за детска градина в XXI век. Това е начин на екипна работа за управление на детската градина  и процеси за промяна на наличната среда, за промяна на нагласите към многообразието в занималнята и приобщаващото образование и за по-активно и пълноценно участие на всички, споделиха екипа на детска градина „Камбанка” в град Мъглиж.

  

Дата на публикуване: