Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Търгове

27/04/2016
Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръоюения съгласно чл.50, ал.7, т.1, отЗакона за водите /обн.ДВ бр.67/1999г изм и don.ДВ бр.61/2010г/)