Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Търгове

16/03/2016
Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - Обект \"Дестилерия за етерично-маслени култури\"
25/02/2016
Открит обществен достъп до документи по чл.112, ал.3, т.1–3 ЗООС за издаване на решение за одобряване на доклад за безопасност по чл.116, ал.1 ЗООС за разрешаване изграждането и експлоатацията на предприятие с висок рисков потенциал:„Арсенал“ АД–обос
25/02/2016
ОБЩИНА МЪГЛИЖ НАБИРА ДОБРОВОЛЦИ ЗА УЧАСТИЕ В ДОБРОВОЛНИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ ОВЛАДЯВАНЕ НА БЕДСТВИЯ, ПОЖАРИ И ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ТЯХ.
14/01/2016
На основание Заповед № РД-09-9 / 12.01.2016 г. на Кмета на Община Мъглиж, Община Мъглиж обявява публични търгове за учредяване на възмездно право на строеж върху следните поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр.Мъглиж
29/09/2015
Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения съгласно чл.50. ал.7, т.1, от Закона за водите обн.ДВ бр.67/1999г изм и доп.ДВ бр.61/2010г/)
10/09/2015
Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения съгласно чл.50, ал.7,т.1, от Закона за водите /обн.ДВ бр.67/1999г. изм и доп. ДВ бр.61/2010г./)