Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Търгове

11/02/2015
Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти.
15/12/2014
Обявява за публични търгове за учредяване на възмездно право на строеж върху поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр.Мъглиж