Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Предоставяне на информация по. чл..87, ал.11 от ДОПК

Законно основание:

чл.87, ал.10, ал.11 и ал.12 от ДОПК


Определение:

Искането се подава на основание чл.87, ал 10, ал. 11 и ла. 12 от ДОПК


В 5-дневен срок от получаване на искане от възложител по чл. 5 от Закона за обществените поръчки или от лице, което организира процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществените поръчки, органът по приходите предоставя информация за наличието или липсата на задължения на лицето, с изключение на задължения по невлезли в сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения. Националната агенция за приходите може да предоставя на възложителите достъп по електронен път до информация за наличието или липсата на задължения на лицата.
За целите на комплексното административно обслужване компетентните органи и други правоимащи лица изискват и получават служебно по електронен път от Националната агенция за приходите, Агенция "Митници" и общините информация за наличие или липса на задължения на лицата с изключение на задължения по невлезли в сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения.
Редът за изискване и предоставяне на информацията се определя от:
1. кмета на общината - за информацията, обменяна от общините;

Установен ред за извършване на административната услуга:

I. Компетентен орган

Компетентните лица за извършване на услугата са упълномощени от кмета на Община Мъглиж длъжностни лица от отдел „Местни приходи” към дирекция „АОБФ”.
Адрес: гр. Мъглиж, пл. „Трети март” № 32, тел. 04321 3327, e-mail: ob_maglizh@mail.bg

II. Необходими документи

Искане по образец


III. Технологичен път на административната услуга

- Получаване на искане по образец
- Исканията за комплексно административно обслужване и приложенията към тях до административния орган могат да се подават по електронен път, лицензиран пощенски оператор, факс или в Центъра за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ) в сградата на Общинска администрация- Мъглиж. Подаването на документи по електронен път се извършва по реда на Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, приета с Постановление № 3 на Министерския съвет от 2017 г. (ДВ, бр. 5 от 2017 г.);
-Искането се входира в деловодната система и се насочва от Секретаря на Общината към длъжностно лице от МДТ за предоставяне на исканата информация;
- В 5-дневен срок от получаване на искане от възложител по чл. 5 от Закона за обществените поръчки или от лице, което организира процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществените поръчки, община Мъглиж предоставя информация за наличието или липсата на задължения на лицето, с изключение на задължения по невлезли в сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения;
-Исканата информация може да бъде получен на мястото, където е заявена (ЦИУГ), на посочен точен адрес, в случай че е заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път съгласно Наредбата за електронните административни услуги и чл.87 ал.11 от ДОПК.

IV. Такси

Не се изисква такса.

Дата на публикуване: