Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост на физически и юридически лица


Формуляри

ЗАЯВЛЕНИЕ

Законно основание

Административнопроцесуален кодекс (АПК)
Закона за общинската собственост (ЗОС)
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинската собственост на община Мъглиж

Определение

Процедурата предоставя възможност за отдаване под наем на имот частна общинска собственост, на физически и юридически лица подали заявление в Община Мъглиж с искане за извършване на тази процедура.

Процедура по извършване на административната услуга

I. Компетентен орган

Отдаването под наем се извършва след решение на общинския съвет, въз основа на което кметът на общината издава заповед и сключва договор.
Заявител може да бъде всяко физическо или юридическо лице.

II. Необходими документи

- Заявление
- Предоставяне на допълнителни документи необходими след проверка на заявлението.

III. Технологичен път на административната услуга

Заявлението се подава в Центъра за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ) в сградата на община Мъглиж

Образуваната въз основа на заявлението преписка се насочва за преглед към директор дирекция "Инвестиции, Общинска собственост и Устройство на територията" в рамките на три дни.
В срок от 12 дни се изготвя предложение до Общински съвет Мъглиж за отдаване под наем на имота от младши експерт "ОС". Общинският съвет разглежда предложението на свое заседание и в 30-дневен срок от получаване на предложението приема решение.
В 5-дневен срок след получаване на положителното решение на Общинския съвет се изготвя заповед, която се подписва от кмета на община Мъглиж.
Плащанията, определени в заповедта се извършват в едномесечен срок от връчването й, след което в 5-дневен срок се изготвя договор, който се съгласува с юрист и главния счетоводител и се подписва от кмета. В 15-дневен срок от подписване на договора от кмета го подписват и другите страни по него. След подписване на договора, в 5-дневен срок, се подписва протокол за предаване на имот – общинска собственост.
Копие от договора се предоставя в дирекция „АОБФ”.

IV. Такси

Заплаща се регулярно сумата за наем посочена в договора.

 

Дата на публикуване: