Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Отдаване под наем на маломерен имот


Формуляри

ЗАЯВЛЕНИЕ

Законно основание

Административнопроцесуален кодекс (АПК)
Закона за общинската собственост (ЗОС)
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинската собственост на община Мъглиж

Определение

Процедурата предоставя възможност за отдаване под наем на маломерен имот общинска собственост, на физически и юридически лица подали заявление в Община Мъглиж с искане за извършване на тази процедура.

Процедура по извършване на административната услуга

I. Компетентен орган

Компетентния орган е кмета на Община Мъглиж.
Заявител може да бъде всяко физическо или юридическо лице.

II. Необходими документи

Административната услуга започва с подаване на писмено заявление от заинтересуваното лице.

III. Технологичен път на административната услуга

Заявлението се подава в Центъра за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ) в сградата на община Мъглиж.

Образуваната въз основа на заявлението преписка се насочва към младши експерт "Общинска собственост”, който изготвя необходимият договор и го предоставя за съгласуване на директор на дирекция "Инвестиции, Общинска собственост и Устройство на територията". Готовият договор се подписва от кмета на община Мъглиж за срок от една година.
Копие от договора се предоставя в дирекция „АОБФ”.

IV. Такси

Заплаща се регулярно сумата за наем посочена в договора.

Дата на публикуване: