Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Приемане на документи за изкупуване право на собственост от физически и юридически лица на земя с учредено право на строеж


Формуляри

ЗАЯВЛЕНИЕ

Законно основание

чл. 34, ал. 4 и 7, чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС)
чл. 46, ал. 2, т. 1, чл. 47 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинската собственост на община Мъглиж

Определение

Целта на настоящата услуга е да укаже условията и реда за упражняване правото на физически и юридически лица да закупят имот – частна общинска собственост или идеални части от него, върху който са придобили право на строеж или притежават законно построена сграда, или обекти в сграда заедно със съответните идеални части от правото на строеж. В тези случаи, съгласно чл. 35, ал. 3 от ЗОС, продажбата се извършва от кмета на общината без провеждане на търг или конкурс по ред, определен в наредбите за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приети от общинските съвети. Кметът на общината издава заповед и сключва договор за продажба.

Установен ред за извършване на административната услуга

I. Компетентен орган

Продажбата се извършва след решение на общинския съвет, въз основа на което кметът на общината издава заповед и сключва договор. Право да закупят земя – частна общинска собственост, върху която е учредено право на строеж, имат физически и юридически лица или техните наследници и правоприемници, които:
– са придобили право на строеж върху земя – частна общинска собственост и са построили законно жилищна или вилна сграда;
– са придобили жилище или друг обект в етажна собственост заедно с идеална част от правото на строеж върху земята – частна общинска собственост;
– са придобили право на строеж върху идеална част от земя – частна общинска собственост за построяване на обект в етажна собственост.

II. Нормативно установени изисквания

Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост на собственик на законно построена върху нея сграда се извършва при условие, че за общинската земя е отреден урегулиран поземлен имот (УПИ) с предвиждане, съответстващо на учреденото и реализирано право на строеж.
Когато искането за закупуване е от собственици на жилища и други самостоятелни обекти в сграда, придобили идеални части от правото на строеж върху общинска земя, искането за придобиване на идеална част от правото на собственост върху земята, трябва да е направено от всички притежатели на правото на строеж. Искането може да бъде направено и от едно или повече лица от притежателите на право на строеж, но трябва да е придружено с нотариално заверено съгласие от останалите правоимащи лица.

III. Необходими документи

Производството започва с подаване на писмено заявление от собственика на сградата, към което се прилагат:
- документ за учредено или признато право на строеж или документ за собственост на сградата;
- актуални скици на имота от действащия регулационен план и от служба по геодезия, картография и кадастър;
- удостоверение от главния архитект на общината, че правото на строеж е реализирано - в случаите, когато сградата не е отразена в действащите кадастрален план или кадастрална карта;
- удостоверение за наследници – при необходимост;
- документ за внесена такса за оценка на имота, предмет на сделката.

IV. Технологичен път на административната услуга

Заявлението се подава в Центъра за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ) в сградата на община Мъглиж.
Образуваната въз основа на заявлението преписка се насочва, в рамките на един ден, към дирекция "Инвестиции, Общинска собственост и Устройство на територията", където младши експерт "Общинска собственост" извършва проверка.
След комплектоване на преписката с АОС, в рамките на 3 дни, се възлага пазарна оценка, която се изготвя от независим оценител на имоти в срок от 5 дни.
В 10-дневен срок след получаване на оценката се изготвя предложение до общинския съвет. Общинският съвет разглежда предложението на свое заседание и приема решение в 30-дневен срок от получаването му.
В 5-дневен срок от получаване на решението се изготвя заповед за продажба на право на собственост от младши експерт "ОС", съгласува се с юрист. В заповедта се определя купувачът, имотът, върху който се прехвърля правото на собственост, цената, дължимият данък, такси и режийни разноски, реда, начините и условията на плащане и други изисквания, които купувачът трябва да изпълни.
Заповедта се подписва от кмета на община Мъглиж, след което в 5-дневен срок се извежда в изходящ дневник и се връчва на заявителя.
Плащанията, определени в заповедта се извършват в едномесечен срок от връчването й, след което в 3-дневен срок се изготвя договор, който се съгласува с юрист и главния счетоводител и се подписва от кмета на общината. В 15-дневен срок от подписване на договора от кмета го подписват и другите страни по него и се вписва в Службата по вписванията по местонахождение на имота.
Копие от договора се предоставя в дирекция „АОБФ”.
Заповедта за деактуване се изготвя в 3-дневен срок от младши експерт "ОС". Подписва се от кмета на Община Мъглиж.

V. Такси и разноски

В община Мъглиж всички разноски по извършване на сделките са за сметка на заявителя.

 

Дата на публикуване: