Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Приемане на документи и прекратяване на съсобственост върху недвижим имот


Формуляри

ЗАЯВЛЕНИЕ

Законно основание

чл. 36 от Закона за общинската собственост (ЗОС)
чл. 46, ал. 2, т. 1, чл. 47 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинската собственост на община Мъглиж

Определение

Съсобственост съществува когато правото на собственост върху имота принадлежи общо на две или повече лица. Способите за възникване на съсобственост могат да бъдат различни, но биха могли да се обособят главно четири – наследяване, правна сделка, закон, административен акт. Съсобствеността обаче може винаги да бъде прекратена по искане на някой от съсобствениците.
Прекратяването на съсобственост върху имоти между общината, държавата, физически лица или юридически лица се извършва след решение на общинския съвет по един от следните начини:
- делба;
- продажба на частта на общината;
- откупуване частта на физическите лица или юридическите лица;
- замяна на идеални части с друг равностоен имот.
Делбата може да е съдебна или доброволна, като доброволната делба се осъществява чрез даване или получаване в дял на реални части от имота или чрез получаване собствеността на целия имот от един от съсобствениците с изплащане частите на останалите съсобственици в брой, когато имотът е реално неподеляем.

Установен ред за извършване на административната услуга

I. Компетентен орган

Прекратяването се извършва след решение на общинския съвет, въз основа на което кметът на общината издава заповед и сключва договор.
Съсобствеността върху недвижими имоти между общината и физически или юридически лица се прекратява по предложение на съсобствениците до кмета на общината.

II. Нормативно установени изисквания

За упражняване на правото следва да е възникнала и да съществува съсобственост между общината и други юридически лица или физически лица.
Прекратяване на съсобствеността се извършва само при наличие на съставен акт за общинска собственост (АОС) за частта от имота собственост на общината.

III. Необходими документи

За прекратяване на съсобственост се подава заявление, към което се прилагат:
- документ за собственост;
- актуални скици на имота от действащия регулационен план и от служба по геодезия, картография и кадастър;
- удостоверение за наследници - при необходимост.

IV. Технологичен път на административната услуга

Заявлението се подава в Центъра за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ) в сградата на община Мъглиж

Образуваната въз основа на заявлението преписка се насочва за преглед към директор дирекция "Инвестиции, Общинска собственост и Устройство на територията" в рамките на три дни. Окомплектоването се извършва в рамките на 15 дни, когато има съставен АОС, а ако няма, се предприема процедура по съставянето му и вписване в Службата по вписванията.
След комплектоване на преписката с АОС, в рамките на 3 дни, се възлага изготвянето на пазарна оценка, която се изготвя от независим оценител на имоти в срок от 7 дни.
В срок от 12 дни се изготвя предложение до Общински съвет Мъглиж за прекратяване на съсобствеността от младши експерт "ОС". Общинският съвет разглежда предложението на свое заседание и в 30-дневен срок от получаване на предложението приема решение да се прекрати съсобствеността между общината и физическите или юридически лица.
В 5-дневен срок след получаване на положителното решение на Общинския съвет се изготвя заповед за прекратяване на съсобственост от младши експерт "ОС", съгласува се с юрист, директор на дирекция "Инвестиции, Общинска собственост и Устройство на територията. Заповедта се подписва от кмета на община Мъглиж.
Плащанията, определени в заповедта се извършват в едномесечен срок от връчването й, след което в 5-дневен срок се изготвя договор, който се съгласува с юрист и главния счетоводител и се подписва от кмета. В 15-дневен срок от подписване на договора от кмета го подписват и другите страни по него и се вписва в Службата по вписванията по местонахождение на имота. След подписване на договора, в 5-дневен срок, се подписва протокол за предаване на имот – общинска собственост.
Копие от договора се предоставя в дирекция „АОБФ”. Заповедта за деактуване се изготвя в 3-дневен срок от младши експерт "ОС". Подписва се от кмета на Община Мъглиж.

V. Такси и разноски

В община Мъглиж всички разноски по извършване на сделките са за сметка на заявителя.
Разпореждането с имоти – частна общинска собственост, се извършва на базата на пазарна оценка, определена по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС – възложена от общината и извършена от независими лицензирани оценители, която не може да е по-ниска от данъчната оценка съгласно чл. 41, ал. 1 от ЗОС.
Разходите по вписване на съответния договор в Агенцията по вписванията са за сметка на приобретателя по сделката.

 

Дата на публикуване: