Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Приемане и обработка на декларация по чл.14 от ЗМДТ

 

Формуляри

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.14 ОТ ЗМДТ

Законно основание

Чл. 14 от Закона за местни данъци и такси / ЗМДТ /

Определение

Данъчната декларацията се подава за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти. Декларацията се подава при:
- придобиване на недвижим имот, включително предоставяне на право на управление върху държавен / общински имот;
- учредяване на право на ползване / концесия върху недвижим имот;
- промяна на декларираното обстоятелство, което има значение за определяне на данъка;
- подаване на коригираща декларация за декларирания имот.
Декларацията се подава в двумесечен срок от придобиването на облагаем недвижим имот или в шестмесечен срок от откриване на наследство, когато недвижим имот се придобива по наследство.Подадената декларация от един съсобственик, съответно ползвател, ползва останалите съсобственици и ползватели.

Установен ред за извършване на административната услуга

I. Компетентен орган

Компетентните лица за извършване на услугата са упълномощени от кмета на Община Мъглиж длъжностни лица в от отдел „Местни приходи” към дирекция „АОБФ”.
Данъчните декларации по този закон се подават от данъчно задължените лица или от техните законни представители по образец.

II. Необходими документи

- Декларация по чл.14 от ЗМДТ;
- копие на документа за придобиване;
- копие на удостоверение за наследници;
- копие на документа удостоверяващ промяната на обстоятелството.

III. Технологичен път на административната услуга

Декларацията се подава в отдел „Местни приходи” при Община Мъглиж. Приема се от длъжностно лице и предава също от него на декларатора.

IV. Такси

За приемането и обработването на данъчната декларация се изисква такса 1 лв. - за попълване на служебна информация .

 

Дата на публикуване: