Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Информация за изпълнние на Общинска дългосрочна програма за насърчаване използването на ВЕИ и биогорива на община Мъглиж 2020-2029г.

Дата на публикуване: