Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Приемане и обработка на декларация по чл.61н от ЗМДТ

Формуляри

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.61н ОТ ЗМДТ

Законно основание

Чл. 61н от Закона за местни данъци и такси / ЗМДТ /

Определение

Декларацията се подава на основание чл.61н от ЗМДТ от физически лица, включително еднолични търговци, извършващи дейности, доходите от които се облагат с патентен данък. Декларацията следва да се подаде в Община Мъглиж когато обектът в който се извършва патентна дейност се намира не територията на общината или където е постоянният адрес на физическото лице, включително едноличния търговец - когато дейността не се извършва в обект или не се извършва от постоянно място.Декларацията се подава в следните срокове:
- до 31 януари на годината, за която се подава декларация;
- нопосредствено преди започване на дейността, когато дейността започва след 31 януари;
- за всички промени в обстоятелствата, включително при прекратяване на патентна дейност – в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелствата;
- за преминаване към облагане по общия ред – в срок до края на месеца, следващ месеца, през който са възникнали обстоятелствата по чл.61и, ал.1 и 2 от ЗМДТ.

Установен ред за извършване на административната услуга

I. Компетентен орган

Компетентните лица за извършване на услугата са упълномощени от кмета на Община Мъглиж длъжностни лица от отдел „Местни приходи” към дирекция „АОБФ”.
Данъчните декларации по този закон може да се подаде:
- лично или чрез упълномощено лице;
- по пощата с обратна разписка

II. Необходими документи

- Декларация по чл.61н от ЗМДТ, копие от Експертно решение на ТЕЛК за инвалидност над 50%;
- Kопие от удостоверение за вписване в регистъра на чираците, издадето от съответната регионална занаятчийска камара;
- Други документи удостоверяващи промяната на обстоятелства.

III. Технологичен път на административната услуга

Декларацията се подава в отдел „Местни приходи” при Община Мъглиж. Приема се от длъжностно лице и се предава също от него на декларатора.

IV. Такси

За приемането и обработването на данъчната декларация не се изисква такса.

Дата на публикуване: