Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Покана за обществено обсъждане на отчета на Бюджета към 31.12.2020 г. на Община Мъглиж

Дата на публикуване: