Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Регистри

 1. Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти
 2. Публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и дърветата с историческо значение
 3. Регистър на военните паметници на територията на Община Мъглиж
 4. Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на общински съвет
 5. Регистър на даренията
 6. Регистър на заявленията за достъп до информация
 7. Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под аренда и наем
 8. Регистър на издадени разрешителни за ползване на минерални води
 9. Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания
 10. Регистър на недвижимите културни ценности
 11. Регистър на обществените поръчки
 12. Регистър на общинската собственост
 13. Регистър на пчелини и пчелни семейства
 14. Регистър на разпоредителните сделки
 15. Регистър на социални институти и услуги
 16. Регистър на общинските предприятия
 17. Регистър на гражданските дружества в, които участва общината
 18. Регистър на търговските дружества с общинско участие
 19. Регистър на издадените разрешения за строеж
 20. Регистър на обектите въведени в експлоатация
 21. Публичен регистър на домашните кучета, ловните кучета и кучетата, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се придвижват към регистриран животновъден обект