Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Декларации и регистър на декларации по ЗПКОНПИ

1. РЕГИСТЪР ПО ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 И Т.4 (С ДЕКЛАРАЦИИ)

2. РЕГИСТЪР ПО ЧЛ.35, АЛ.1, Т.1 И Т.3 (С ДЕКЛАРАЦИИ)

3. СПИСЪК НА НЕПОДАЛИТЕ В СРОК ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ:
Към момента няма задължени лица по § 2 от ДР на ЗПКОНПИ, неподалите в срок декларации за имущество и интереси.

От Доклад на Комисията