Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Банкова сметка за данъци и такси

Банковата сметка на Община Мъглиж за местни данъци и такси в ДСК АД клон Казанлък - БО Мъглиж e:

IBAN: BG14 STSA 9300 8400 3886 00

BIC: STSABGSF

Бенефициент: Община Мъглиж

  • Код за данък сгради - 442100
  • Код за данък превозни средства - 442300
  • Код за такса битови отпадъци - 442400
  • Код за патентен данък - 441400
  • Код за административни услуги - 448007
  • Код за технически услуги - 448001
  • Код за приходи от наеми за земя - 444200
  • Код за приходи от наеми на имущество - 444100

За чужди средства:

IBAN: BG82 STSA 9300 3300 3885 00

Данъчните задължения и таксите могат да бъдат заплатени в брой и чрез ПОС терминално устройство на касата на "Местни данъци и такси".